Thursday, November 24, 2005

Happy Turkey/Tofurkey Day

Today's Thanksgiving. Happy Turkey/Tofurkey Day.

No comments: